Szukaj

Wkrótce

wtorek sierpień 20, 10:00
Egzamin elektryczny
wtorek sierpień 20, 10:00
Egzamin ciepłowniczy i gazowy

Kalendarz wydarzeń

W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/jacekar2/domains/not.opole.pl/public_html/libraries/cms/html/select.php on line 592
Lipiec 2024
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR

Umożliwia zatrudnienie w charakterze kierowcy w firmach transportowych oraz możliwość prowadzenia samodzielnej działalności świadczenia usług.

 

Kryteria naboru:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B (do 3,5 t), C lub C+E,
 • ukończone 21 lat


Ilość godzin kursu podstawowego: 26 godzin (możliwość poszerzenia uprawnień na przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach, przewóz materiałów wybuchowych – klasa 1, materiałów promieniotwórczych – klasa 7.

Czas trwania kursu: ok. 1 tygodnia 
Koszt kursu podstawowego: 450 zł.
Cysterny: 300 zł.

 

W cenę szkolenia wliczony jest egzamin, kawa, herbata, woda.


Egzamin: na uzyskanie uprawnień ADR przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.


Opłatę za wydanie zaświadczenia ADR oraz wpis do CEPIK należy wpłacać na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Kurs na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób lub rzeczy.
Umożliwia zatrudnienie w charakterze kierownika transportu (zarządzającego transportem) w firmach transportowych lub prowadzących usługi transportowe, możliwość prowadzenia samodzielnej działalności świadczenia usług transportowych lub spedycyjnych.

Kryteria naboru: osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • mieniu,
 • wiarygodności dokumentów,
 • ochronie środowiska.
Ilość godzin kursu: 64 godziny
Czas trwania kursu podstawowego: 1 miesiąc
Cena szkolenia: 1100 zł.
Wpłata I raty w dniu rozpoczęcia 600 zł
Cena egzaminu: 800 zł

Egzamin na uzyskanie certyfikatu kompetencji w transporcie drogowym przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

 

Informacji udziela :


Ośrodek Doskonalenia Kadr

telefon : 77 4066843
faks : 77/40-66-848

Kurs instruktora nauki jazdy - umożliwia zatrudnienie w charakterze instruktora 
w ośrodkach szkolenia kierowców, lub prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowej.

 

Niżej wymienione pozycje należy dostarczyć do nas najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia:

 

 • prawo jazdy z kategorią "B" posiadaną przez okres minimum 2 lat (ksero)
 • orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnionego do badania kierowców lekarza
 • orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego do badania kierowców psychologa,
 • zapytanie o niekaralność (za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym) wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny
 • zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm)

 

Ilość godzin kursu podstawowego:    215 godzin (130 godz. Teorii + 85 godz. praktyki)

 

(możliwość poszerzenia uprawnień na szkolenie w zakresie kategorii A, B+E, C, C+E,  D).

 

Czas trwania kursu podstawowego: 3,5 miesiąca (soboty i niedziele w trzecim miesiącu
również w inne dni tygodnia)
Koszt szkolenia kategorii B: 2 700 zł
Egzamin: przed komisją powołaną przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej

 

 

 

Uczęszczając u nas na szkolenie otrzymujesz materiały szkoleniowe.

 

Podczas przerw zapewniamy kawę, herbatę, wodę.

 

 

Informacji udziela :

 


Ośrodek Doskonalenia Kadr

 

telefon : 77 4066843
faks : 77/40-66-848

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE ( ELEKTRYCZNOŚĆ ) - 19.10 - 23.10 . 2017r.

1. Szkolenia seminaryjne w zakresie elektryczności
Kryteria naboru: wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Ilość godzin kursu: 20
Czas trwania kursu: 3 dni

Cena szkolenia:
• 360 zł. (z pomiarami ) plus opłata za egzamin 200 zł.
• 330 zł. (bez pomiarów) plus opłata za egzamin 200 zł.
Informacja telefoniczna w w Dziale Szkolenia NOT : 77-456-65-85

 

NAJBLIŻSZY EGZAMIN  ( ELEKTRYCZNOŚĆ )  -  23. 10. 2017r.

- konieczne wcześniejsze  ZAPISY TELEFONICZNE

 


2. Szkolenia przedegzaminacyjne dla palaczy kotłów wodnych i parowych i inne z urządzeń ciepłowniczych:

3. Szkolenia przedegzaminacyjne z urządzeń i sieci gazowych:

Czas trwania szkoleń: 3 godziny (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu)

Terminy:  informacje pod nr telefonu 77- 456-65-85 lub osobiście w pokoju nr 25 w budynku NOT

Koszt szkolenia: 330/360 zł + egzamin kwalifikacyjny 200 zł

 

- konieczne wcześniejsze   ZAPISY TELEFONICZNE 77 456 65 85

 

Egzaminy kwalifikacyjne typu "E"- (eksploatacja) i "D" - (dozór) z urządzeń energetycznych:

• grupa 1 - urządzenia elektryczne - komisja nr 615 powołana przez Prezesa URE
• grupa 2 - urządzenia ciepłownicze - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE
• grupa 3 - urządzenia gazowe - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE


Egzamin: kwalifikacyjny przed komisją NOT powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na uzyskanie uprawnień typu „E” – eksploatacji lub „D” dozoru.
Cena egzaminu: 10% min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Informacja telefoniczna w Dziale Szkolenia NOT tel 77 456-65-85


Egzaminy i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców i egzaminatorów.

 

OGÓLNY ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO :

 

- EKSPLOATACJA ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

 

- DOZÓR ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Kurs kierowców/ konwojentów zatrudnionych przy przewozie zwierząt

Umożliwia zatrudnienie w charakterze kierowcy/konwojenta w firmach transportowych zajmujących się przewozem zwierząt.
Kryteria naboru: wykształcenie podstawowe, dla kierowców posiadanie prawa jazdy kategorii „B” lub  „C”

 

Ilość godzin kursu podstawowego: 20 godzin
Czas trwania kursu podstawowego: 2 tygodnie
Cena szkolenia: 500 zł.


Egzamin: przed komisją NOT powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Opolu

Cena egzaminu: egzamin w cenie szkolenia

Zapraszamy na warsztaty dla instruktorów nauki jazdy.

Koszt 120 zł.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE ( ELEKTRYCZNOŚĆ ) - 25.09 - 29.09 . 2014r.

1. Szkolenia seminaryjne w zakresie elektryczności
Kryteria naboru: wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Ilość godzin kursu: 20
Czas trwania kursu: 3 dni

Cena szkolenia:
• 360 zł. (z pomiarami ) plus opłata za egzamin 175 zł.
• 330 zł. (bez pomiarów) plus opłata za egzamin 175 zł.
Informacja telefoniczna w w Dziale Szkolenia NOT : 77-456-65-85

 

NAJBLIŻSZY EGZAMIN  ( ELEKTRYCZNOŚĆ )  -  29. 09. 2014r.

- konieczne wcześniejsze  ZAPISY TELEFONICZNE

 


2. Szkolenia przedegzaminacyjne dla palaczy kotłów wodnych i parowych i inne z urządzeń ciepłowniczych:

3. Szkolenia przedegzaminacyjne z urządzeń i sieci gazowych:

Czas trwania szkoleń: 3 godziny (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu)

Terminy:  informacje pod nr telefonu 77- 456-65-85 lub osobiście w pokoju nr 25 w budynku NOT

Koszt szkolenia: 120 zł + egzamin kwalifikacyjny 175 zł

 

- konieczne wcześniejsze   ZAPISY TELEFONICZNE 77 456 65 85

 

Egzaminy kwalifikacyjne typu "E"- (eksploatacja) i "D" - (dozór) z urządzeń energetycznych:

• grupa 1 - urządzenia elektryczne - komisja nr 615 powołana przez Prezesa URE
• grupa 2 - urządzenia ciepłownicze - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE
• grupa 3 - urządzenia gazowe - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE


Egzamin: kwalifikacyjny przed komisją NOT powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na uzyskanie uprawnień typu „E” – eksploatacji lub „D” dozoru.
Cena egzaminu: 10% min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Informacja telefoniczna w Dziale Szkolenia NOT tel 77 456-65-85


Egzaminy i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców i egzaminatorów.

 

OGÓLNY ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO :

 

- EKSPLOATACJA ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

 

- DOZÓR ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Pokaż wydarzenia z wszystkich kategorii.


Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Początek strony